PPP w Polsce

PPP w Polsce

Aby stwierdzić zasadność prowadzenia projektu w formule PPP w Polsce warto także poruszyć i rozważyć kwestię wielkość projektu. W tej sprawie można proponować różne wielkości opierając się o doświadczenia krajów, które z sukcesem zrealizowały projekty partnerstwa.
Przykładowo: większość kanadyjskich prowincji określiło minimalny poziom kosztów kapitałowych (inwestycyjnych) na poziomie 40 mln dolarów kanadyjskich. Nie oznacza to jednak, że nie zrealizowano na terenie Kanady projektów o niższej wartości.
Najbardziej znaczącym czynnikiem, branym pod uwagę przy określaniu wykonalności projektu PPP jest wielkość kosztów transakcji, która jest skorelowana z wielkością projektu. Na koszty transakcji składają się takie pozycje jak koszty wewnętrzne i zewnętrzne zasobów (doradztwo prawne finansowe techniczne itd.) potrzebnych do opracowania dokumentacji projektu i uczestnictwa w całym procesie realizacji inwestycji.

Możliwości i pojemność rynku – należy stwierdzić czy rynek na świadczone usługi jest wystarczająco pojemny oraz określić

potencjalne zainteresowanie planowanym projektem ze strony podmiotów prywatnych. Zazwyczaj chłonny, rozwijający się rynek zapewnia konkurencyjność procesu wyboru partnera prywatnego, oszczędności kosztów a także gwarantuje innowacyjność przyjętego rozwiązania.
Akceptacja w zakresie ryzyka transferowanego – sektor publiczny osiąga najwyższą wartość dodaną dzięki transferowi ryzyka i odpowiedzialności na stronę prywatną, ponieważ potrafi ona lepiej ryzykiem tym, zarządzać. Jeżeli zakłada się, że partner prywatny będzie odpowiedzialny za ryzyko , na które nie ma wpływu i nie ma możliwości nim skutecznie zarządzać nie ma możliwości zapewnienia oczekiwanej wartości dodanej do projektu.

Trudno oczekiwać od strony prywatnej, że pokryje koszty budowy, utrzymania oraz wygenerowania zysku z przyszłych opłat za wynajem, jeżeli nie ma ona kontroli nad wysokością płaconego czynszu.
Możliwości precyzyjnego zdefiniowania charakteru usługi lub typu budowanej infrastruktury;
– należy mieć na uwadze fakt, że specyfikacja projektu jak i wskaźniki wykonania muszą być mierzalne i zdefiniowane w sposób nie budzący wątpliwości przy interpretacji.

Wartość generowana przez projekty PPP jest osiągana gdy:
Okres trwania projektu wynosi 20, 30 lat lub więcej i jest on uzasadniony wiarygodną prognozą długoterminowego popytu na usługę. Optymalny okres trwania projektu to taki, który z jednej strony zapewni możliwość zwrotu z inwestycji partnerowi prywatnemu, a z drugiej nie spowoduje zbyt wysokiej ceny za oferowaną usługę.
Zarządzanie operacyjne projektem oraz jego utrzymanie pozwala partnerowi prywatnemu osiągnąć efektywność wynikającą z branej odpowiedzialności za fazą projektową i operacyjną. Ważna jest także kwestia minimalizowania kosztów w całym okresie funkcjonowania projektu.
Innowacyjność proponowana przez partnera prywatnego prowadzi do zagwarantowania w przyjętym rozwiązaniu najlepszych praktyk co czyni projekt bardziej efektywnym kosztowo oraz zapewnia wysoką jakość świadczonych usług.

Advertisements
Tagged with: ,
Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: