Efektywność projektów P3

Ryzyko przekroczenia kosztów
i nakładów inwestycyjnych
Źródło:
Wykonanie błędnej i niepełnej prognozy kosztów;
Projekt przedsięwzięcia zakładał minimalizację kosztów inwestycyjnych;
Błędy konstrukcyjne i budowlane prowadzące do wyższych niż zakładano kosztów operacyjnych i utrzymania w całym cyklu funkcjonowania projektu.

Wybrane czynniki wpływające na wystąpienie ryzyka projektu

Presja na  dostępność usługi
Wielkość projektu została tak zaplanowana aby zapewnić zakładany poziom dostępności do usługi, natomiast nie  gwarantuje spełnienia innych wymagań w zakresie świadczonej usługi.

Dopasowanie harmonogramu projektu na politycznych lub innych potrzeby  decydentów
Zmiana harmonogramu projektu prowadzi do skrócenia czasu przeznaczonego na opracowanie koncepcji, przygotowanie dokumentacji projektowej i realizację inwestycji.

Brak rozpoznania lub niewłaściwe zrozumienie potrzeb części interesariuszy
Pominięcie oczekiwań interesariuszy może prowadzić do opóźnienia w realizacji projektu a w konsekwencji do wzrost kosztów jego realizacji.

Zmiany w koncepcji i specyfikacji technicznej projektu
Zmiany podstawowych parametrów
i wymagań w zakresie projektu mogą prowadzić do wydłużenia procesu przygotowania inwestycji a także do błędów w dokumentacji i konstrukcyjnych spowodowanych presja na dotrzymanie zapisów harmonogramu.

Biorąc pod uwagę ryzyko jakie towarzyszy każdej z faz realizacji inwestycji oraz czynniki je kształtujące, należy stwierdzić, że realizacja projektu PPP jest efektywniejszą formą inwestycji w porównaniu z metodą tradycyjna.
Poniżej zaprezentowano korzyści jakie przynosi realizacja przedsięwzięć P3 zarówno dla projektów kapitałowych jak i usługowych.

Projekty Inwestycyjne

1. W projektach PPP partner prywatny zobligowany jest zapisami umowy zapewnić infrastrukturę potrzebna do wytworzenia usługi musi zrealizować zobowiązania zapisane w umowie przy z góry określonej wielkości budżetu oraz ustalonym terminie.
2. Strona publiczna nie płaci za projekt oraz budowę infrastruktury do czasu aż uzyska pewność, ze partner prywatny zrealizował projekt zgodnie z zapisami umowy.  Jeżeli wystąpiło opóźnienie partner publiczny nie dokonuje płatności aż do czasu zakończenia projektu. Jeżeli nastąpiło przekroczenie ustalonego budżetu strona publiczna nie ponosi za to odpowiedzialności.
3. Partner prywatny musi zorganizować finansowanie aby pokryć koszty projektu oraz budowy. Splata zadłużenia następuje w całości lub jakiejś części zazwyczaj po zakończeniu inwestycji. Opóźnienie nie zwalnia partnera prywatnego od rozpoczęcia spłaty rat zadłużenia pomimo braku płatności ze strony publicznej.
W związku z tym uniknięcie takiej sytuacji jest dla strony prywatnej wystarczającym bodźcem do zakończenia projektu w terminie.

4. Partner publiczny musi określić „specyfikację wyjściową” w taki sposób aby zostały zrealizowane cele projektu. W związku z tym należy zdefiniować wymagania w zakresie przedmiotowej usługi i wyrazić je w postaci mierzalnych rezultatów, wyników operacyjnych lub/i kryteriów dostępności. Strona publiczna nie określa w jaki sposób zrealizować projekt lecz definiuje czego oczekuje po realizacji projektu.

5. Zarówno partner prywatny jak i strona publiczna muszą rzetelnie podejść do zaplanowania wydatków związanych
z realizacją projektu. Kluczem do stworzenia wiarygodnego szacunku wydatków w całym cyklu trwania  inwestycji jest rzetelne planowanie oraz ostrożna wycena kosztów i nakładów inwestycyjnych. W planowaniu nie ma miejsca na optymistyczne podejście, które prowadziłoby w konsekwencji do niedoszacowania wydatków i kosztów.  Projekt PPP jest przedsięwzięciem długoterminowym w związku z tym zarówno strona prywatna jak
i publiczna musi być przygotowana na poniesienie wydatków i je akceptować.

6. Partner prywatny może być również odpowiedzialny za operacyjne zarzadzanie i utrzymanie projektu.
W takim przypadku będzie otrzymywał płatności od podmiotu publicznego za świadczenie i dostępność do usługi. Płatności dla partnera prywatnego będą także źródłem pokrycia zobowiązań wobec instytucji finansowych.  Strona publiczna zapłaci za usługę wtedy, gdy partner prywatny dostarczy usługę zgodnie z ustaloną specyfikacją wyjściową oraz kiedy infrastruktura będzie gotowa do wykorzystania. W przeciwnym wypadku płatności będą pomniejszane zgodnie z zapisami umowy. Aby uniknąć konfliktów należy jednoznacznie
i precyzyjnie zdefiniować i zapewnić mierzalność wskaźnikom rezultatu
i produktu,  monitorowanym wynikom działalności operacyjnej oraz kryteriom dostępności.

Kontrakty na Usługi

1. Partner prywatny musi zapewnić dostawę usługi zgodnie z góry ustalonymi wymaganiami .
2. Płatność jest dokonywana jeżeli parametry usługi są zgodne z zapisami umowy. W przypadku braku zgodności płatność jest pomniejszana zgodnie z ustalonymi warunkami kontraktu.
3. Kluczową kwestia jest planowanie. Ponieważ płatność jest ściśle powiązana z wynikami działalności operacyjnej należy dobrze zaplanować standardy – musza być obiektywne i mierzalne.

Advertisements
Tagged with: , ,
Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: