Partnerstwo publiczno prywatne przykłady

Partnerstwo publiczno-prywatne

„Specyfikacja Wyjściowa” Projektu P3.

Specyfikacja wyjściowa projektu jest podstawowym dokumentem, na którym opiera się cały proces przygotowania projektu partnerstwa publiczno-prywatnego. Przygotowując specyfikację główny nacisk powinien zostać położony na wymagania jakie powinna spełniać usługa (m.in. na oczekiwanych rezultatach, spełnieniu standardów i norm wymaganych przez podmiot publiczny oraz dostępności do usługi), a nie na szczegółowym określeniu aktywów potrzebnych do jej wytworzenia.
Specyfikacja wyjściowa powinna jednoznacznie i klarownie definiować potrzeby rozumiane jako policzalne rezultaty i produkty projektu, a nie sposób realizacji inwestycji.
Poniżej przedstawiono przykładową specyfikacje wyjściową jaka została zamieszczona w zapytaniu ofertowym dotyczącym inwestycji polegającej na wykonaniu projektu, budowie, częściowym sfinansowaniu oraz operacyjnym zarządzaniu centrum sportu w prowincji Kolumbia Brytyjska w Kanadzie1.

Przykład:
Elementy specyfikacji wyjściowej rozumiane jako podstawowe wymagania projektu obejmują:

Salę gimnastyczna – dwa korty tenisowe z widownią, minimum na 2000 miejsc (siedzenia pojedyncze, składane).
Kryty wielofunkcyjny stadion sportowy z widownią minimum na 500 miejsc (siedzenia pojedyncze, składane).
spectator seating (with a minimum of 500 •Kryty 6-stanowiskowy tor prosty sprinterski.
sprints Weight training roomSalę przystosowaną do treningów siłowych.
•Physiotherapy and sport medicine/athleteGabinet Fizjoterapii, medycyny sportowej, wyposażony w urządzenia do badań i testów dla sportowców.
testing and research facilities•First-aid roomGabinet pierwszej pomoc.
Bezpieczna przechowalnia sportowa (biathlon i narciarstwo biegowe) m.in. wentylowane pomieszczenia, pomieszczenia chronione do przechowywania broni.•
Office space (general, elite sports, inter-Powierzchnia biurowa (ogólna, sportowa, trenerska, dla zarządu).
•Przebieralnie z szafkami zamykanymi na klucz.
Toalety publiczne.
Locker and changing roomsSale konferencyjne.
Powierzchnia handlowa.
•Lobby, reception spaceLobby, recepcja.

Pomieszczenie na kasę sprzedaży biletów.
Magazyn przetrzymywania sprzętu
i ogólny. •Laundry room
Pralnia.
Pomieszczenie dla ochrony.
Pomieszczenia techniczne na urządzenia mechaniczne i elektryczne.
Boisko odkryte do piłki nożnej.
Parking przy obiekcie.

Dlaczego „specyfikacja wyjściowa”
w projektach PPP nie powinna być za szczegółowa?
Pomiędzy szczegółowością specyfikacji
a innowacyjnością i osiągnięciem
w późniejszym okresie efektywności
w zarzadzania zachodzą istotne zależności.
Zapewnienie partnerowi prywatnemu swobody w doborze technologii i metody realizacji projektu wpływa na podniesienie innowacyjności projektu, a także zapewnia efektywność kosztową na etapie operacyjnego zarządzania i utrzymania infrastruktury. Zbyt duża ingerencja podmiotu publicznego w specyfikację (zbyt szczegółowe jej określenie) prowadzi do ograniczenia możliwości nie tylko wyboru technologii, ale także wpływa na ograniczenie konkurencyjności całego procesu wyboru partnera prywatnego.

W przypadku projektów, w których standardy i normy wymuszają określone rozwiązania techniczne nie zawsze istnieje możliwość wyboru bądź też zapewnieniu partnerowi prywatnemu zbyt dużej dowolności w kształtowaniu projektu. Za przykład mogą posłużyć projekty polegające na termicznej utylizacji odpadów komunalnych, gdzie obecnie najbardziej sprawdzoną i stosowaną metoda na świecie jest zastosowanie rozwiązania opartego na technologii kotła rusztowego.
Liczba projektów w których zaistnieje potrzeba bardziej szczegółowego zdefiniowania „danych wejściowych” nie będzie tak duża. W większości inwestycji, które w najbliższym okresie będą realizowane przez samorządy terytorialne można pozwolić partnerowi prywatnemu na większą swobodę w doborze technologii. Zagwarantuje to innowacyjność projektu, konkurencyjność ofert oraz skuteczne zarządzanie operacyjne.
Optymalna specyfikacja wyjściowa to sukces do zapewnienia korzyści z tytułu zaangażowania partnera prywatnego. Należy pamiętać jednak, że zostawienie zbyt dużej swobody w definiowaniu założeń wyjściowych partnerowi prywatnemu może bardzo utrudnić ocenę otrzymanych ofert. Trudności pojawią się na etapie porównywania biznes planu zamieszczonego w ofertach podmiotów prywatnych z modelem partnera publicznego – PSC (więcej na temat modelu znajduje się na stronach Portalu w przewodniku „Model Porównawczy Sektora Publicznego). Problematyczne i bardzo subiektywne będzie też porównanie i ocena ofert prywatnych miedzy sobą a także określenie wskaźników monitoringu i stworzenie mechanizmu płatności za usługę.

Konsekwencją zbyt ogólnej specyfikacji wyjściowej będzie wydłużenie okresu oceny i wyboru partnera prywatnego
jak również ryzyko pojawienia się protestów ze strony przegranych oferentów.

Reasumując, należy znaleźć optymalną strukturę „specyfikacji wyjściowej”, która zagwarantuje osiągnięcie „wartości dodanej” do projektu i nie spowoduje opóźnień w jego realizacji.

Advertisements
Tagged with: ,
Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: