Różnice pomiędzy tradycyjna metoda a PPP

Przykład:
Inwestycja dotyczy modernizacji studni uzdatniania wody. Tradycyjna metoda wymaga szczegółowego zdefiniowania parametrów wyposażenia oraz technologii.
Natomiast realizacja projektu w formule PPP sprowadza się do określenia wolumenu wody podlegającej uzdatnieniu, norm i standardów jakie musi spełniać zanim zostanie dostarczona do użytkowników. Partner prywatny jest odpowiedzialny za wybór urządzeń i właściwego procesu tak, aby zapewnić oczekiwane wymagania w zakresie dostawy wody.

Planowanie – planowanie tradycyjne a pełny cykl życia projektu.
W przypadku PPP partner prywatny zakłada przejęcie odpowiedzialności za utrzymanie i odtworzenie aktywów w długim okresie czasu (np. 30 lat).
W związku z tym istnieje potrzeba zapewnienia poprawnego funkcjonowania aktywów, dostępności usługi oraz spełnienia wymagań dotyczących jakości i standardów usługi.
Przejęcie odpowiedzialności za operacyjne funkcjonowanie projektu i utrzymanie aktywów trwałych wymaga pełnej współpracy zespołu projektowego oraz generalnego wykonawcy. Wybrane materiały, urządzenia i technologie muszą jednocześnie spełniać dwa ważne kryteria:

być efektywne kosztowo oraz zapewnić spełnienie wymogów określonych przez podmiot publiczny.

W przypadku decyzji o wykonaniu projektu w sposób tradycyjny podmiot publiczny koncentruje się wyłącznie na części projektowej i wykonawczej oraz na budżecie inwestycji. Rzadko się zdarza, że częścią planowania i procesu decyzyjnego staje się analiza kosztów operacyjnych i utrzymania projektu w całym cyklu jego funkcjonowania a tym bardziej budżetowanie wyników (wskaźników) działalności operacyjnej.

W przypadku PPP podmiot publiczny podpisuje umowę z jednym podmiotem lub konsorcjum, które jest odpowiedzialne za stworzenie zespołu projektowego, realizującego poszczególne fazy projektu (projektowanie, budowa, utrzymanie, zarządzanie).
Natomiast realizacja projektu przez podmiot publiczny sprowadza się tylko do podpisania oddzielnych umów na wykonanie projektu budowlanego
i wykonawstwo lub kontraktu ”Pod klucz”.

Biorąc pod uwagę obie metody realizacji należy stwierdzić, że projekt P3 zapewnia stronie publicznej znaczące oszczędności wynikające
z optymalnej struktury zarzadzania oraz przejęcia ryzyka integracji każdej z faz realizacji projektu.

Advertisements
Tagged with: ,
Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: