Partnerstwo Publiczno Prywatne

Partnerstwo Publiczno Prywatne

1.Proces realizacji projektu PPP w oparciu o doświadczenie zarówno strony publicznej jak i prywatnej prowadzi do optymalnego zapewnia potrzeb publicznych. W przypadku tradycyjnej metody przeprowadzenia projektu (wykonawcą jest podmiot publiczny) jest brak lub występuje niewielkie powiązanie pomiędzy płatnością za usługę a osiąganymi rezultatami projektu. W przypadku inwestycji P3 płatności na rzecz strony prywatnej są dokonywane na podstawie osiągniętych wyników działalności operacyjnej.  Wskaźniki monitorujące wykonanie  poszczególnych założeń ustala się  już na etapie przygotowywania umowy.

2. Istotą partnerstwa publiczno-prywatnego jest podział ryzyka. Transfer ryzyka i odpowiedzialności na stronę prywatną prowadzi do eliminacji bądź zmniejszenia opóźnień w realizacji inwestycji Gwarantuje również zapewnienie większej stabilności poziomu wydatków inwestycyjnych i kosztów operacyjnego funkcjonowania projektu w całym cyklu życia inwestycji. Rola podmiotu publicznego sprowadza się do kontroli i monitoringu zapisów umowy.

3. Partner publiczny podejmując się realizacji projektu PPP nie określa w jaki sposób wykonać projekt lecz skupia się na rezultatach oczekiwanych po zakończeniu inwestycji. Takie podejście umożliwia partnerowi prywatnemu zagwarantowanie innowacyjnych rozwiązań i technologii, a tym samym zapewnia konkurencyjność procesu wyboru partnera prywatnego.

4. Zaangażowanie partnera prywatnego w realizacje i zarządzanie projektem w oparciu o wieloletnią umowę (np. 20, 30 lat) gwarantuje tzw. integrację poszczególnych faz inwestycji (prac projektowych, budowy i zarządzania, a także utrzymania). Integracja przekłada się na efektywność kosztową w całym okresie trwania umowy a także wpływa na polepszenie jakości i standardów świadczonych usług.
Podsumowując należy stwierdzić, że aby mówić o pomyślnym wdrożeniu projektu PPP powinny zostać spełnione dwa fundamentalne warunki:

1. podmiot publiczny powinien wygenerować korzyści w postaci „wartości dodanej”, a
2. podmiot prywatny uzyskać zadawalającą stopę zwrotu z inwestycji.

Advertisements
Tagged with:
Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: